03 декември 2018

На 30 октомври 1933 г. в Русе се провежда важна среща между монарсите на България и Румъния. Статия на Владимир Биков за вестник “Македония”, 30 октомври 1933 г. Запазен е оригиналният правопис.

ДНЕШНАТА СРЕЩА НА ЦАРЬ БОРИСЪ И КРАЛЬ КАРОЛЪ

ПОЛИТИЧЕСКИТѣ РАЗГОВОРИ НА ДВАМАТА ВЛАДѣТЕЛИ

Приготовленията въ Гюргево – Сърдечното и тържествено посрѣщане на Н. В. Царя въ Русе – Цѣлиятъ градъ акламира Държавния глава – Посрѣщането на Царя въ Гюргево- Кралъ Каролъ въ Русе – На яхтата “Стефанъ Челмаре”- На пѫтъ къмъ Свищовъ

Гюргево, 30 октомврий,  9:30 часа сутриньта. (По телефона от нашия специаленъ кореспондентъ). По поводъ срещата между българския и ромънския владетели тукъ царува голѣмо оживление. Всички гари от Букурещъ до Гюргево сѫ обкичени съ зеленина и ромънски национални флагове. Навсѣкъде се е стекълъ маса народъ, за да посрещне краль Каролъ, М-ръ председателѣтъ г. Вайда Воеводъ и м-рътъ на външнитѣ работи г. Титулеску. Самото пристанище Гюргево е декорирано разкошно съ зеленина, килими и български и ромънски национални флагове. Тази сутринъ в 7:30 ч. съ специаленъ влакъ отъ Букурещъ пристигнаха м-ръ председателѣтъ г. Вайда Воеводъ и м-рътъ на външнитѣ работи г. Титулеску, посрещнати тържествено отъ официалнитѣ лица и множество народъ. Н. В. Кралъ Каролъ пристигна причаканъ от двамата министри, официалнитѣ лица и народътъ, който му устрои шумни овации.

Вл. Биковъ

Тържественото и сърдечно посрѣщане на Н. В. Царя в Русе , Русе 30 октомврий, 11 ч. сутриньта (По телефона от нашия специаленъ кореспондентъ). Тази сутринъ градътъ осъмна в праздниченъ видъ. Цѣлиятъ градъ е окиченъ съ национални флагове. М-ръ пpедceдателѣтъ г. Мушановъ замина съ автомобилъ за близката гара Иваново, за да посрѣщне Н. В. Царъ Борисѣ, който пристигна съ специаленъ влакъ от  София.  В 8 ч. Н. В. Царятъ пристигна на гара Иваново и въ много весело настроение слѣзе на перона, посрещнатъ  от м-ръ председателя г. Мушановъ, съ когото се рѫкува сърдечно. Негово Величество разговаря съ излѣзлитѣ на гарата да го посрещнатъ селяни. Следъ кратъкъ престой височайшиятъ влакъ потегли за Русе и въ 8:30 ч. пристигна на гара Русе. На гарата на Негово Величество бѣха направени бурни овации. Улицитѣ около гарата и самата гара бѣха препълнени от народъ , който акламира сърдечно българския владетелъ. На овациитѣ Царятъ отговаряше усмихнатъ съ поклони. В 9:20 ч. пр. пладне царскиятъ влакъ пристигна на гара пристанище Русе. Тукъ е цѣлото население на града. Надъ 15 хиляди души граждани и пристигнали отъ околнитѣ  села селяни направиха небивали овации на Царъ Бориса.  Всички изходи и улици отъ пристанището къмъ града сѫ просто претъпкани отъ народъ — старци, мѫже, жени и деца.  Българскиятъ бpягъ от двете страни на пристанището е почернялъ отъ хилядно множество.

Приветствията

Кметътъ на града г. инж. Павловъ поднесе на  Негово Величество поздравитѣ на русенското гражданство. Царѣтъ, облеченъ въ  генералска униформа отъ пехотата, отговори като благодари съ следнитѣ няколко думи: „Дано Богъ дари пo-дoбpи дни за България!“. Следъ това той се рѫкува съ официалнитѣ лица, окрѫжния управителъ г. Райковъ, градоначалника, шефоветѣ на учрежденията и др. следъ което се отправи къмъ построената на пристанището почетна рота отъ 5 пѣх. дружина съ музиката и знамето. През цѣлото време овациите на множеството не стихватъ и многобройнитѣ музики свирятъ непрекѫснато националния химнъ „Шуми Марица“. В 9:30 часа Heгoвo Величество, придруженъ от м-ръ председателѣтъ  г. Мушановъ, свитата си и официалнитѣ лица се отправи за пристанището, гдето всички се качиха на Дунавската ведета „Черноморецъ“, ескортирана отъ втората ведета „Бѣломорецъ“. Нови нестихващи овации изпроводиха тръгването на дветѣ ведети къмъ ромънския брѣгъ. Въ сѫщото време е пристигналъ в Гюргево и ромънскиятъ краль Каролъ, посрещнатъ съ подобаващитѣ церемонии и овации.

Срещата на двамата владетели

Пристигането на българския владетелъ Царъ Борисъ на ромънския брѣгъ бе особено тържествено.  Многобройни  топовни салюти възвестиха стѫпването на Царя на ромън. брѣгъ. Тукъ грамадно множество народъ направи овации. На пристанището двамата владѣтели се срещнаха и рѫкуваха сърдечно, следъ което царь Борисъ поздрави построената почетна рота.  Музиката изсвири „Шуми Марица“. Следъ кратъкъ престой двамата владетели се качиха, придружени от г. г. министритѣ и придружаващитѣ ги лица, на кралската яхта „Стефанъ Чел маре“ и се отправиха за Русе, ескортирани отъ нѣколко ромънски монитори и българскитѣ ведети. На пристанище Русе

пристигането на коронованитѣ глави

бѣ посрещнато отъ поздравитѣ на българската артилерия и звуцитѣ на музиките. Краль Каролъ поздрави почетната рота и се рѫкува съ официалнитѣ лица, които му бѣха представени от Н. В. Царя. Следъ недълъгъ престой Тѣхни Величества царь Борис и краль Каролъ, м-ръ председателѣтъ Мушановъ, ромънскиятъ м-ръ предсе­дателъ Вайда Воеводъ, ромънскиятъ м-ръ на външнитѣ работи г. Титулеску, пълномощнитѣ министри г. г. Василе Стойка и Вл. Робевъ, както и свититѣ на двамата владетели се качиха отново на кралската яхта, която потегли ескортирана от българскитѣ и румънски военни параходи срещу течението на Дунава къмъ  Свищовъ. През време на пѫтуването ще се състоятъ

важнитѣ политически разговори,

предметъ на които е днешната среща. Разговоритѣ ще продължатъ нѣколко часа. Не е ограничено времето на траянето имъ и днешниятъ денъ вѣроятно двамата владетели ще прекаратъ в разговори. На oбѣдъ на борда на яхтата на всички пѫтници ще бѫде сервирано дежоне.

Русе, 30 октомврий 1933 г.

Владимиръ Биковъ